; SKZW Gdynia - Artykuły: Kalendarium ca?oroczne

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Sierpie 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Brak wydarze.

Statystyki

Kalendarium ca?oroczne

KALENDARIUM WYDARZE? ZWI?ZANYCH Z MORZEM, GOSPODARK? I KULTUR? MORSK?

S T Y C Z E ?

2 stycznia 1940 Ustanowienie na terenie Wielkiej Brytanii spó?ek ?egluga Polska S.A. i Polsko Brytyjskie Towarzystwo Okr?towe S.A. (Polbryt)

2 stycznia 1951 Powstanie Polskich Linii Oceanicznych 2 stycznia 1951 Powstanie Polskiej ?eglugi Morskiej

10 stycznia 1965 Zatoni?cie na Morzu Pó?nocnym polskiego statku m/s NYSA zgin??o 18 osób 10 stycznia 1975 W porcie Hanstholm (Dania) mia?a miejsce katastrofa trawlera firmy Dalmoru s/t BRDA; zgin??o 10 osób 10 stycznia 1995 ?mier? Jerzego Mici?skiego, popularyzatora tematyki morskiej i ?eglugowej, wieloletniego redaktora naczelnego czasopisma MORZE 14 stycznia 1993 Zatoni?cie na Morzu Ba?tyckim, niedaleko Rugii, w czasie rejsu ze ?winouj?cia do Ystad polskiego promu m/f JAN HEWELIUSZ, zgin??o 55 osób 20 stycznia 1983 Zatoni?cie polskiego statku m/s KUDOWA ZDRÓJ na Morzu ?ródziemnym; zgin??o 20 osób 25 stycznia 1967 Z Casablanki, na jachcie OPTY, w samotny rejs dooko?a ?wiata wyp?ywa Leonid Teliga 30 stycznia 1998 Podniesienie bandery na statku szkolno badawczym Wy?szej Szko?y Morskiej w Szczecinie m/s NAWIGATOR XXI (ex rPolarexr1; w budowie) L U T Y 1 lutego 1947 Powstanie Polskiego Rejestru Statków sp. z o.o. 2 lutego 1976 Oddanie do eksploatacji pierwszego wybudowanego w Polsce (Stocznia Gda?ska) statku typu RORO: MS Skulptor Konenkow 3 lutego 1957 Wydanie pierwszego numerów czasopism BANDERA i BUDOWNICTWO OKR?TOWE 8 lutego 1985 Zatoni?cie polskiego statku m/s BUSKO ZDRÓJ na Morzu Pó?nocnym; zgin??y 24 osoby 15 lutego 1967 Utworzenie Technikum Rybo?ówstwa Morskiego w Ko?obrzegu 24 lutego 1986 Podniesienie bandery na masowcu MS Genera? Grot-Rowecki nale??cym do Polskiej ?eglugi Morskiej 28 lutego 1936 Pierwszy rejs s/s PU?ASKI (pod dowództwem kapitana Edwarda Pacewicza) na nowo otwartej linii pasa?ersko M A R Z E C 1 marca 1937 Dar Pomorza jako pierwszy polski statek op?yn?? Horn 1 marca 1976 Utworzenie Polskiej ?eglugi Ba?tyckiej 1 marca 1996 Utworzenie spó?ki POL-Atlantic zajmuj?cej si? przewozami kontenerowymi na pó?nocnym Atlantyku 5 marca 1946 Zatoni?cie na kanale La Manche frachtowca SS Kielce po kolizji z Lombardy 19 marca 1956 Zatoni?cie w Zatoce Biskajskiej, w wyniku przesuni?cia si? ?adunku, drobnicowca m/s STALOWA WOLA 20 marca 1978 Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na jachcie SY Mazurek uko?czy?a, jako pierwsza kobieta na ?wiecie, samotny rejs dooko?a ?wiata; wypraw? rozpocz??a 20 marca 1976 29 marca 1996 Podniesienie bandery na m/t PENOLOPE K W I E C I E ? 1 kwiecie? 1936 Wej?cie do s?u?by TYTANA 5 kwietnia 1952 Wodowanie TSS Maasdam, przemianowanego pó?niej na tss STEFAN BATORY (z?omowany 22 marca 2000 roku) 15 kwietnia 1912 Zatoni?cie rms TITANIC 21 kwietnia 1936 M/s BATORY wyrusza w dziewiczy rejs (z Triestu do Gdyni) 25 kwietnia 1946 Uruchomienie pierwszego po??czenia promowego pomi?dzy Polsk? (Gdynia) a Szwecj? (Trelleborg) 27 kwietnia 2000 Chrzest statku szkolno-badawczego Wy?szej Szko?y Morskiej w Gdyni - MS Horyzont II M A J 1 maja 1976 ORP B?YSKAWICA przejmuje obowi?zki muzeum od ORP BURZA w Gdyni przy Skwerze Ko?ciuszki 1 maja 1993 Powo?anie, poprzez wyodr?bnienie z Polskich Linii Oceanicznych, spó?ki ?eglugowej POL-Levant 7 maja 1765 Wodowanie statku HMS Victory, który po 6 latach budowy zosta? zwodowany w Chatham Dockyard 9 maja 1955 Zatoni?cie polskiego statku rybackiego m/t CZUBATKA na Morzu Pó?nocnym; zgin??o 14 osób 11 maja 1936 Pierwsze zawini?cie do Gdyni transatlantyku m/s BAORY 12 maja 1926 Do Gdyni wp?yn?? pierwszy polski statek towarowy: s/s WIS?A 15 maja 1940 Zatoni?cie pod Bodø (Norwegia) m/s CHROBRY 19 maja 2006 Morze Ba?tyckie zosta?o uznane za obszar SECA (Sulphur Oxide Emission Control Area) 23 maja 1946 Wprowadzenie do sprzeda?y pierwszego numeru miesi?cznika ?AGLE 24 maja 1997 Chrzest i wodowanie statku szkolno-badawczego Wy?szej Szko?y Morskiej w Szczecinie m/s NAWIGATOR XXI 31 maja 2003 Na Ba?tyku po kolizji z kontenerowcem MS Gdynia zaton?? chi?ski statek MS Fu Shan Hai. C Z E R W I E C 1 czerwca 1926 Powo?anie do dzia?alno?ci Polskiej Agencji Morskiej 14 czerwca 1945 Utworzenie przez Departament Morski Ministerstwa Przemys?u Zjednoczenia Stoczni Polskich z siedzib? w Gda?sku 15 czerwca 1966 Utworzenie Wy?szej Szko?y Morskiej w Szczecinie poprzez po??czenie Pa?stwowej Szko?y Morskiej i Pa?stwowej Szko?y Rybo?ówstwa Morskiego 28 czerwca 1936 Ukazanie si? pierwszego numeru czasopisma Morskie Wiadomo?ci Techniczne L I P I E C 1 lipca 1952 Utworzenie przedsi?biorstwa pod nazw? Baza Remontowa 10 lipca 1936 Stocznia Gdy?ska og?osi?a samolikwidacj? spowodowan? nierentowno?ci?, brakiem wyposa?enia i terenu do rozbudowy firmy 21 lipca 1920 Zakupienie przez Polsk? LWOWA 21 lipca 1936 Wodowanie w Cowes (Wielka Brytania) niszczyciela ORP GROM 25 lipca 1956 Pierwsza "podr?cznikowa" kolizja radarowa (w której statki p?yn?ce kursami kolizyjnymi widzia?y si? wzajemnie dzi?ki radarom, a mimo tego, za spraw? b??dnych decyzji nawigatorów, nie unikn??y kolizji); katastrofa statku pasa?erskiego Andrea Doria, która wydarzy?a si? w g?stej mgle, 60 mil od wyspy Nantucket u wybrze?y USA (mijanej przez statki p?ywaj?ce mi?dzy Europ?, a Nowym Jorkiem); o godz. 23:10, 25 lipca, 1956 r. w kad?ub w?oskiego transatlantyku wbi? si?, wzmocniony do ?eglugi w lodach dziób statku pasa?erskiego Stockholm; w kolizji zgin??y 52 osoby; wszystkich pozosta?ych S I E R P I E ? 1 sierpnia 1975 Katastrofa promu w Gda?sku na Mot?awie; zgin??o 18 osób 9 sierpnia 2006 Zmar? Jerzy Doerffer 13 sierpnia 1923 Do Gdyni zawin?? pierwszy oceaniczny statek francuski SS Kentucky 19 sierpnia 1966 Zmar? kapitan Tadeusz Meissner 22 sierpnia 1935 Przekazanie polskiemu armatorowi GAL m/s PI?SUDSKIEGO 25 sierpnia 1986 Zatoni?cie na Zatoce Biskajskiej drobnicowca m/s SOPOT; dzi?ki akcji ratowniczej uratowano ca?? za?og? 28 sierpnia 1938 W Stoczni Gdy?skiej po?o?ono st?pk? pod drobnicowiec SS Olza, pierwszy statek pe?nomorski budowany w II RP w Gdyni W R Z E S I E ? 1 wrze?nia 1991 Powstanie, poprzez wyodr?bnienie z PLO, firmy ?eglugowej Euroafrica Linie ?eglugowe 7 wrze?nia 1946 Utworzenie Kapitanatu Portu w Szczecinie 10 wrze?nia 2000 Zatoni?cie, po zderzeniu z MV Lady Elana, jachtu ?aglowego SY Bieszczady; zgin??o 7 osób 19 wrze?nia 1946 Zatoni?cie podczas sztormu w okolicach Karwi holownika Atlas; zgin??o 11 osób 20 wrze?nia 1941 Podniesienie bandery na SS Paderewski 22 wrze?nia 1956 Odby?o si? pierwsze boczne wodowanie w Stoczni Gda?skiej. Wodowan? jednostk? by? radziecki trawler Zielonodolsk z serii B 28 wrze?nia 1994 Na Ba?tyku zaton?? w czasie sztormu prom Estonia 30 wrze?nia 1926 Przybicie pierwszego statku POLOGNE do nowo wybudowanego nabrze?a w Gdyni P A ? D Z I E R N I K 4 pa?dziernika 1956 Zatoni?cie polskiego statku rybackiego CYRANKA na Morzu Pó?nocnym; zgin??o 12 osób 19 pa?dziernika 1947 Utworzenie z s?siaduj?cych Stoczni Nr 1 i Stoczni Nr 2 Stoczni Gda?skiej 21 pa?dziernika 1805 Zmar? Horatio Nelson najs?ynniejszy admira? w historii floty brytyjskiej, który dwukrotnie pokona? flot? Francji. L I S T O P A D 6 listopada 1926 W porcie w Gdyni rozpocz?? prac? pierwszy ?uraw portowy 6 listopada 1948 Wodowanie w Stoczni Gda?skiej pierwszego zbudowanego w powojennej Polsce statku SO?DEK 6 listopada 1956 Podniesienie bandery na MS Marceli Nowotko 19 listopada 2002 Zatoni?cie 250 km od wybrze?y Galicji tankowca MT Prestige; w czasie katastrofy przewozi? 77 000 ton ropy naftowej; w efekcie tej katastrofy Unia Europejska wyda?a zakaz wp?ywania do portów pa?stw cz?onkowskich tankowców z pojedynczym poszyciem 26 listopada 1939 Zatoni?cie w okolicach Newcastle polskiego transatlantyku m/s PI?SUDSKI G R U D Z I E ? 13 grudnia 1961 Wybuch i po?ar na MS Konopnicka b?d?cym w ko?cowej fazie budowy w Stoczni Gda?skiej; zgin??o 22 stoczniowców 14 grudnia 1946 Rozpocz?cie nadawania przez radiostacj? Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni codziennych komunikatów meteorologicznych 18 grudnia 1926 Oddanie do u?ytku Nabrze?a Szwedzkiego w Gdyni 18 grudnia 1976 Zderzenie drobnicowca MS Westerplatte z niemieckim MS Wedel; w wyniku zdarzenia statek niemiecki zaton??, a 4 osoby zgin??y 19 grudnia 1934 wodowanie najnowocze?niejszego polskiego statku pasa?erskiego swoich czasów s/s PI?SUDSKI 23 grudnia 1966 Zakupienie przez P?M promu MS Finndana, który w barwach polskiego armatora p?ywa? jako MF Gryf na trasie ?winouj?cie - Ystad 23 grudnia 1986 Przekazanie Marynarce Wojennej ORP Kaszub 29 grudnia 1926 Utworzenie przedsi?biorstwa ?egluga Polska z siedzib? w Gdyni 30 grudnia 1942 Storpedowanie przez U-Boota U-214 i zatoni?cie na Morzu Karaibskim SS Paderewskiego

Komentarze

Brak komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.00
10,277,920 unikalne wizyty