; SKZW Gdynia - O Stowarzyszeniu

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Wrzesie 2021 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Brak wydarze.

Statystyki

O Stowarzyszeniu

 

Stowarzyszenie Kapitanów ?eglugi Wielkiej w Gdyni jest dobrowolnym zrzeszeniem oficerów pok?adowych statków morskich

posiadaj?cych dyplom kapitana ?eglugi wielkieji opiera swoj? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onków.

Po wojnie, ze wzgl?dów doktrynalnych, przez z gór? trzydzie?ci lat nie by?o mo?liwe powo?anie do ?ycia organizacji skupiaj?cej tylko kapitanów.

Uwa?ano, ze jest to organizacja elitarna i w zasadzie nie wiadomo jakim celom mia?aby s?u?y?.

Istnia?y przecie? wszechobecne zwi?zki zawodowe reprezentuj?ce mi?dzy innymi interesy ludzi morza i to podobno, zdaniem ówczesnych decydentów,

powinno nam wystarczy?. My mieli?my jednak wi?ksze ambicje i mocn? wol? powo?ania naszej w?asnej, w?a?nie elitarnej organizacji,

skupiaj?cej wszystkich kapitanów. Pierwsz? inicjatyw? w tej sprawie podj?to w 1977 roku.

 


 

 

Stowarzyszenie powsta?o w 1977 roku w celu:

  • Kultywowania i propagowania najlepszych tradycji polskiej bandery,
  • Popularyzacji gospodarki morskiej,
  • Opiniowania kierunków i metod kszta?cenia kadr morskich,
  • Udzia?u w rozwi?zywaniu problemów techniczno-eksploatacyjnych statków morskich w aspekcie bezpiecze?stwa ?eglugi i ochrony ?rodowiska naturalnego,
  • Wymiany do?wiadcze? mi?dzy cz?onkami oraz inicjowania doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
  • Wyst?powania w obronie interesów zawodowych i dobrego imienia cz?onków Stowarzyszenia,
  • Pomocy cz?onkom Stowarzyszenia w wypadkach losowych.

 

 


 

 

 

W?adz? sprawuje Rada Stowarzyszenia XI kadencji wybrana w wyborach dnia 21 pa?dziernika 2017 roku.

 


Do Prezydium Rady zostali powo?ani:

kpt. ?.w. Wies?aw Piotrzkowski

Przewodnicz?cy

kpt. ?.w. Andrzej Królikowski

Zast?pca Przewodnicz?cego

kpt. ?.w. ?ukasz Lewkowicz

Zast?pca Przewodnicz?cego

kpt. ?.w. Anna Wypych-Namiotko

Sekretarz

kpt. ?.w. Andrzej Kin

Skarbnik

 

 

W sk?ad Rady XI kadencji jako Cz?onkowie weszli równie?:

kpt. ?.w.Wojciech Chamski

kpt. ?.w.Leszek Górecki

kpt. ?.w.Andrzej Karnat

kpt. ?.w.Ryszard Lachowicz

kpt. ?.w.Miros?aw ?ukawski

kpt. ?.w.Marek Marzec

kpt. ?.w.Grzegorz Mazur

kpt. ?.w.Grzegorz Rutkowski

kpt. ?.w.Stefan Wysocki

 

 

RADA XI KADENCJI

 

RADA STOWARZYSZENIA KAPITANÓW ?EGLUGI WIELKIEJ W GDYNI XI KADENCJI

 

[STOJ? OD LEWEJ: ANDRZEJ KARNAT, GRZEGORZ MAZUR, WOJCIECH CHAMSKI, MAREK MARZEC,

LESZEK GÓRECKI, RYSZARD LACHOWICZ, MIROS?AW ?UKAWSKI, STEFAN WYSOCKI] 


[SIEDZ? OD LEWEJ: ANDRZEJ KIN - SKARBNIK, ANNA WYPYCH-NAMIOTKO - SEKRETARZ, ?UKASZ LEWKOWICZ - VICE PRZEWODNICZ?CY,

WIES?AW PIOTRZKOWSKI - PRZEWODNICZ?CY, ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI -VICE PRZEWODNICZ?CY]

 

 

 

 


Komisja Rewizyjna XI kadencji w sk?adzie:

kpt. ?.w. Bogdan Krynicki

Przewodnicz?cy

kpt. ?.w. Ryszard Wawruch

Cz?onek

kpt. ?.w. Wojciech Myszko

Cz?onekS?d Kole?e?ski XI kadencji w sk?adzie:

kpt. ?.w. Krystian Kornacki kpt. ?.w. Jerzy Andrzejewski

kpt. ?.w. Jerzy Kotowski

kpt. ?.w. Krzysztof Radwa?ski

kpt. ?.w. Dariusz Terech


  Je?li posiadasz najwy?szy dyplom morski w dzia?e pok?adowym, s? Ci bliskie cele Naszego Stowarzyszenia, chcia?by? pozna? ciekawych ludzi, praktyków z do?wiadczeniem

i zosta? jednym z Nas - zapoznaj si? ze Statutem oraz wype?nij deklaracj? cz?onkowsk?.

 

 


Wygenerowano w sekund: 0.00
11,951,965 unikalne wizyty