; SKZW Gdynia - Statut SK?W

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Stycze 2022 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarze.

Statystyki

Statut SK?W

 

 

 

MEDAL SK?W

 

STATUT

STOWARZYSZENIA KAPITANÓW ?EGLUGI WIELKIEJ W GDYNI

(Zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SK?W dnia 21 pa?dziernika 2017)

 

 

 

Rozdzia? I

 

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazw?: STOWARZYSZENIE KAPITANÓW ?EGLUGI WIELKIEJ zwane dalej w skrócie : SK?W (Masters Mariner Association)

2. SK?W jest dobrowolnym, samorz?dnym, apolitycznym zrzeszeniem oficerów nawigatorów morskich posiadaj?cych dyplom kapitana ?eglugi wielkiej lub inny równowa?ny dyplom,

    dzia?aj?cych na rzecz propagowania spraw zwi?zanych z gospodark? morsk? i ?eglug?.

3. Siedzib? SK?W jest Gdynia. Terenem dzia?ania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w?a?ciwego realizowania swych celów SK?W mo?e prowadzi? dzia?alno??

    poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych pa?stw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. SK?W jest zawi?zane na czas nieograniczony. Posiada osobowo?? prawn?. Dzia?a na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001, Nr 79, poz.855 z pó?n. zm.)

5. SK?W mo?e nale?e? do innych krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Dzia?alno?? SK?W oparta jest przede wszystkim na pracy spo?ecznej cz?onków. Do prowadzenia swych spraw SK?W mo?e zatrudni? pracowników.

7. a) God?em SK?W i równocze?nie odznak? cz?onkowsk? jest miniaturowa oznaka funkcji kapitana polskiego statku morskiego, oraz sygnet z takim samym symbolem.

    b) SK?W posiada swój sztandar.

    c) Zawo?aniem SK?W jest „Wierni ojczy?nie i morzu”.

    d) SK?W dysponuje piecz?ci? pod?u?n? z napisem „Stowarzyszenie Kapitanów ?eglugi Wielkiej w Gdyni”

 

 

 

Rozdzia? II

 

Cele i ?rodki dzia?ania

8. Celem SK?W jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia?a? sprzyjaj?cych :

    a) kultywowaniu i propagowaniu najlepszych tradycji polskiej bandery;

    b) prawid?owemu kszta?towaniu polityki morskiej pa?stwa;

    c) popularyzowaniu gospodarki morskiej;

    d) wymianie do?wiadcze? mi?dzy cz?onkami oraz inicjowaniu doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

    e) wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku do pracy ludzi morza i zawodu marynarza;

    f) pomocy cz?onkom SK?W w wypadkach losowych;

    g) wyst?powaniu w obronie interesów zawodowych i dobrego imienia cz?onków SK?W;

    h) upowszechnianiu wiedzy o roli floty morskiej w rozwoju gospodarczym;

    i) prawid?owemu kszta?ceniu kadr morskich oraz wspieraniu jednostek organizacyjnych, które podejmuj? takie dzia?ania;

    j) zachowaniu pe?nej tolerancji przekona? politycznych i ?wiatopogl?dowych.

 

9. SK?W realizuje swe cele przez:

    a) wspó?prac? i wzajemn? pomoc cz?onków SK?W;

    b) wspó?prac? z w?a?ciwymi organizacjami gospodarki morskiej w dzia?aniach na rzecz jej rozwoju;

    c) wspó?prac? w rozwi?zywaniu problemów techniczno eksploatacyjnych statków morskich w aspekcie bezpiecze?stwa ?eglugi i ochrony ?rodowiska naturalnego;

    d) opiniowania kierunków i metod szkolenia kadr morskich;

    e) prowadzenia dzia?alno?ci integruj?cej cz?onków SK?W poprzez aktywno?? kulturaln?, rekreacyjn? i towarzysk?;

    f) inne dzia?ania sprzyjaj?ce rozwojowi statutowych celów SK?W.

 

 

 

Rozdzia? III

 

Cz?onkowie - prawa i obowi?zki

10. Cz?onkami SK?W mog? by? osoby fizyczne.

 

11. W sk?ad SK?W wchodz?:

      a) cz?onkowie;

      b) cz?onkowie honorowi.

 

12. Cz?onkiem SK?W mo?e by? obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, tak?e nie maj?cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

      a) legitymuje si? dyplomem kapitana ?eglugi wielkiej lub innym równowa?nym dyplomem, niezale?nie od aktualnie wykonywanej pracy i miejsca zamieszkania;

      b) posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych;

      c) z?o?y deklaracj? cz?onkowsk? na formularzu zatwierdzonym przez Rad? SK?W, oraz rekomendacj? dwóch cz?onków SK?W.

 

13. Cz?onkiem SK?W staje si? kandydat po przyj?ciu przez Rad? SK?W w drodze uchwa?y zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.

 

14. Cz?onkiem honorowym SK?W mo?e by? osoba fizyczna nie spe?niaj?ca wymaga? cz?onka, która wnios?a wybitny wk?ad w dzia?alno?? na rzecz SK?W. i gospodarki morskiej.

 

15. Tytu? cz?onka honorowego nadaje Rada SK?W, a o podj?tych decyzjach powiadamia najbli?sze Walne Zgromadzenie.

 

16. Cz?onkowie maj? prawo do :

      a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do w?adz SK?W;

      b) wnioskowania we wszystkich sprawach dotycz?cych celów i funkcjonowania SK?W;

      c) korzystania z dorobku, maj?tku i wszelkich form dzia?alno?ci SK?W;

      d) udzia?u w zebraniach, wyk?adach oraz imprezach organizowanych przez SK?W;

      e) korzystania z rekomendacji, gwarancji, opieki i pomocy w swojej dzia?alno?ci oraz w wypadkach losowych;

      f) noszenia odznaki oraz sygnetu z inicja?ami SK?W;

      g) korzystania z innych mo?liwo?ci, jakie stwarza swoim cz?onkom SK?W.

 

17. Cz?onkowie maj? obowi?zek:

      a) swoj? postaw? i dzia?alno?ci? przyczynia? si? do wzrostu roli i znaczenia SK?W;

      b) dba? o jego dobre imi?;

      c) zabiega? o dobr? opini? spo?eczn? i klimat wokó? ?rodowiska ludzi morza;

      d) popiera? i czynnie realizowa? cele SK?W;

      e) przestrzega? powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, postanowie? statutu, oraz uchwa? w?adz SK?W;

      f) regularnie op?aca? sk?adki.

 

18. Cz?onkowie honorowi nie maj? biernego ani czynnego prawa wyborczego, mog? jednak bra? udzia? z g?osem doradczym w statutowych w?adzach SK?W,

      poza tym posiadaj? takie same prawa jak cz?onkowie.

 

19. Cz?onkowie honorowi s? zwolnieni ze sk?adek cz?onkowskich.

 

20. Tytu? „Kapitana seniora” nadaje Rada SK?W cz?onkowi Stowarzyszenia, który uko?czy? 75 lat.

 

21. Utrata cz?onkostwa nast?puje na skutek:

      a) rezygnacji pisemnej z?o?onej na r?ce Rady SK?W;

      b) wykluczenia przez Rad?:

          - za dzia?alno?? sprzeczn? ze statutem oraz uchwa?ami SK?W;

          - za zaleganie z op?at? sk?adki cz?onkowskiej przez trzy kolejne lata;

          - z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia s?du;

      c) ?mierci cz?onka.

 

22. Od uchwa?y Rady SK?W w sprawie przyj?cia w poczet cz?onków lub wykluczenia, cz?onkowi przys?uguje odwo?anie do Walnego Zgromadzenia Cz?onków na co najmniej 21 dni

      przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwa?a Walnego Zgromadzenia Cz?onków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdzia? IV

 

W?adze Stowarzyszenia

23. W?adzami SK?W s?:

      a) Walne Zgromadzenie Cz?onków;

      b) Rada SK?W;

      c) Komisja Rewizyjna;

      d) S?d Kole?e?ski.

 

24. Kadencja wszystkich w?adz wybieralnych SK?W trwa cztery lata.

 

25. Uchwa?y wszystkich w?adz SK?W zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków uprawnionych do g?osowania,

      je?eli dalsze postanowienia statutu nie stanowi? inaczej.

 

26. Najwy?sz? w?adz? SK?W jest Walne Zgromadzenie Cz?onków. W Walnym Zgromadzeniu Cz?onków bior? udzia?:

      a) z g?osem stanowi?cym - cz?onkowie;

      b) z g?osem doradczym - cz?onkowie honorowi oraz zaproszeni go?cie.

 

27. Walne Zgromadzenie Cz?onków mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

28. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz?onków jest zwo?ywane raz na cztery lata przez Rad? SK?W poprzez rozes?anie do wszystkich cz?onków pisemnego zawiadomienia

      wraz z proponowanym porz?dkiem obrad, w terminie co najmniej 90 dni przed dat? Walnego Zgromadzenia Cz?onków.

 

29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz?onków mo?e si? odby? w ka?dym czasie. Jest zwo?ywane przez Rad? SK?W z jej inicjatywy lub na uzasadniony pisemny wniosek

      co najmniej trzech cz?onków Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby cz?onków SK?W.

 

30. Uchwa?y Walnego Zgromadzenia Cz?onków SK?W zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz?onków w pierwszym terminie,

      natomiast w drugim terminie – bez wzgl?du na liczb? obecnych. Dotyczy to równie? zmian w statucie.

 

31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Cz?onków nale?? :

      a) okre?lanie g?ównych kierunków dzia?ania i rozwoju SK?W;

      b) uchwalanie zmian statutu;

      c) wybór i odwo?anie wszystkich w?adz SK?W;

      d) udzielanie Radzie SK?W absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

      e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? z dzia?alno?ci Rady SK?W, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego;

      f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Cz?onków SK?W;

      g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zg?oszonych przez cz?onków SK?W lub jego w?adze;

      h) rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Rady SK?W;

      i) podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu SK?W i przeznaczeniu jego maj?tku;

      j) podejmowanie uchwa? w ka?dej sprawie wniesionej pod obrady.

 

32. Rada SK?W jest powo?ana do kierowania ca?? dzia?alno?ci? stowarzyszenia zgodnie z uchwa?ami Walnego Zgromadzenia Cz?onków, reprezentuje SK?W na zewn?trz.

 

33. Rada sk?ada si? z 14 cz?onków, w tym Przewodnicz?cego, dwóch wiceprzewodnicz?cych, Sekretarza, Skarbnika i 9 innych cz?onków Rady.

      Przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cych wybiera Rada spo?ród swoich cz?onków.

 

34. Posiedzenia Rady odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz na kwarta?. Posiedzenia Rady zwo?uje Przewodnicz?cy.

 

35. Do kompetencji Rady SK?W nale?? :

      a) realizacja celów i kierowanie bie??c? prac? SK?W;

      b) wykonywanie uchwa? Walnego Zgromadzenia Cz?onków;

      c) uchwalanie ramowego rocznego planu dzia?ania SK?W;

      d) uchwalanie bud?etu;

      e) zatwierdzanie wydatków;

      f) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozda? skarbnika;

      g) sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem SK?W;

      h) przyjmowanie i skre?lanie cz?onków SK?W;

      i) nadawanie honorowego tytu?u „Kapitana Seniora” oraz tytu?u „Cz?onka honorowego SK?W”;

      j) powo?ywanie spo?ród cz?onków Rady „Kapitu?y wyró?nie?” w 3 osobowym sk?adzie do prowadzenia ca?o?ci spraw zwi?zanych z dokumentowaniem,

         rejestracj? i wnioskowaniem o nadanie wyró?nionym tytu?ów honorowych;

      k) opracowywanie wniosków i propozycji pod obrady Walnego Zgromadzenia Cz?onków;

      l) zwo?ywanie Walnego Zgromadzenia Cz?onków;

      m) ustalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich;

      n) reprezentowanie SK?W na zewn?trz.

 

36. Wszystkie czynno?ci prawne zwi?zane z wyst?pieniem na zewn?trz wymagaj? podpisu dwóch cz?onków Rady : Przewodnicz?cego, Wiceprzewodnicz?cego,

      Sekretarza oraz Skarbnika w przypadku, gdy czynno?ci poci?gaj? za sob? zobowi?zania finansowe.

 

37. Komisja Rewizyjna powo?ana jest do sprawowania kontroli nad dzia?alno?ci? SK?W.


38. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 cz?onków, w tym przewodnicz?cego i dwóch cz?onków.

 

39. Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej bierze udzia? w posiedzeniach Rady SK?W.

 

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:

 

      a) kontrolowanie dzia?alno?ci Rady SK?W – kontrola wydatków finansowych i sprawozdanie dokumentacji finansowej;

 

      b) sk?adanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Cz?onków;

 

      c) wyst?powanie z wnioskiem o zwo?anie Walnego Zgromadzenia Cz?onków, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz?onków;  

 

      d) przedstawianie Radzie SK?W wniosków pokontrolnych co najmniej raz do roku;  

 

      e) dokonywanie wyboru podmiotu maj?cego zbada? sprawozdanie finansowe SK?W zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci.

 

41. S?d Kole?e?ski powo?any jest do rozpoznawania spraw o naruszenie przez cz?onków postanowie? statutu oraz rozstrzyganie sporów mi?dzy organami SK?W  a cz?onkami.  

 

42. S?d Kole?e?ski sk?ada si? z 3 cz?onków w tym przewodnicz?cy i dwóch cz?onków.

 

43. Do kompetencji S?du Kole?e?skiego nale?y:

 

      a) rozpatrywanie ka?dego pisemnego wniosku cz?onka SK?W dotycz?cego spraw Stowarzyszenia i jego cz?onków zwi?zanego z naruszeniem przepisów statutu,
         
poza wnioskami i skargami wniesionymi na w?adze Stowarzyszenia;  

      b) S?d zbiera si? na pisemny wniosek cz?onka SK?W i ustosunkowuje si? do jego wniosku w terminie nie d?u?szym ni? jeden miesi?c;  

      c) S?d zamyka post?powanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomo?ci wszystkich cz?onków;    

      d) Orzeczenia S?du zapadaj? przy udziale co najmniej 3/5 sk?adu S?du;  

      e) Stronom sporu przys?uguje odwo?anie od orzeczenia S?du Kole?e?skiego do najbli?szego Walnego Zgromadzenia Cz?onków;

      f) Orzeczenie Walnego Zgromadzenia w formie uchwa?y jest ostateczne.  

 

44. W razie zmniejszenia si? sk?adu w?adz SK?W w czasie trwania kadencji, uzupe?nienie ich sk?adu mo?e nast?pi? w drodze kooptacji, której dokonuj? pozostali cz?onkowie organu,

      którego sk?ad uleg? zmniejszeniu. W tym trybie mo?na powo?a? nie wi?cej ni? po?ow? sk?adu.

 

 

 

Rozdzia? V

 

Maj?tek i fundusze

45. Maj?tek SK?W powstaje:   

      a) ze sk?adek cz?onkowskich;  

      b) darowizn, spadków, zapisów oraz  

      c) z ofiarno?ci publicznej.  

 

46. Funduszami i maj?tkiem SK?W zarz?dza Rada SK?W. Wszelkie ?rodki pieni??ne mog? by? przechowywane wy??cznie na koncie SK?W.  

 

47. SK?W prowadzi gospodark? finansow? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

 

48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci??ania maj?tku SK?W podejmuje Rada SK?W.

 

49a. Dozawierania umów, udzielania pe?nomocnictwa i sk?adania innych o?wiadcze? woli, w szczególno?ci w sprawach maj?tkowych, wymagane s? podpisy dwóch cz?onków Rady SK?W:

       Przewodnicz?cego i Skarbnika, Wiceprzewodnicz?cego i Skarbnika lub Sekretarza i Skarbnika.

       W sytuacjach szczególnych (d?uga nieobecno?? Skarbnika) za Skarbnika mo?e z?o?y? podpis Wiceprzewodniczacy.

 

49b. Skarbnik jest upowa?niony do samodzielnego podj?cia pieni?dzy do wysoko?ci równowarto?ci 400 Euro (s?ownie: czterysta Euro).

 

 

 

 

Rozdzia? VI

 

Postanowienia ko?cowe

50. SK?W rozwi?zuje si? na podstawie uchwa?y Walnego Zgromadzenia Cz?onków podj?tej kwalifikowan? wi?kszo?ci? g?osów 2/3 przy obecno?ci co najmniej

      po?owy uprawnionych do g?osowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

51. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu SK?W Walne Zgromadzenie Cz?onków okre?la sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia maj?tku SK?W.

 

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj? zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.00
16,427,174 unikalne wizyty