; SKŻW Gdynia - Statut SKŻW

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Październik 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Brak wydarzeń.

Statystyki

Statut SKŻW

 

 

 

MEDAL SKŻW

 

STATUT

STOWARZYSZENIA KAPITANÓW ŻEGLUGI WIELKIEJ W GDYNI

(Zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKŻW dnia 21 października 2017)

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE KAPITANÓW ŻEGLUGI WIELKIEJ zwane dalej w skrócie : SKŻW (Masters Mariner Association)

2. SKŻW jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym zrzeszeniem oficerów nawigatorów morskich posiadających dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub inny równoważny dyplom,

    działających na rzecz propagowania spraw związanych z gospodarką morską i żeglugą.

3. Siedzibą SKŻW jest Gdynia. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów SKŻW może prowadzić działalność

    poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. SKŻW jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001, Nr 79, poz.855 z późn. zm.)

5. SKŻW może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność SKŻW oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw SKŻW może zatrudnić pracowników.

7. a) Godłem SKŻW i równocześnie odznaką członkowską jest miniaturowa oznaka funkcji kapitana polskiego statku morskiego, oraz sygnet z takim samym symbolem.

    b) SKŻW posiada swój sztandar.

    c) Zawołaniem SKŻW jest „Wierni ojczyźnie i morzu”.

    d) SKŻW dysponuje pieczęcią podłużną z napisem „Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni”

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i środki działania

8. Celem SKŻW jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających :

    a) kultywowaniu i propagowaniu najlepszych tradycji polskiej bandery;

    b) prawidłowemu kształtowaniu polityki morskiej państwa;

    c) popularyzowaniu gospodarki morskiej;

    d) wymianie doświadczeń między członkami oraz inicjowaniu doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

    e) wytwarzaniu atmosfery zaufania i szacunku do pracy ludzi morza i zawodu marynarza;

    f) pomocy członkom SKŻW w wypadkach losowych;

    g) występowaniu w obronie interesów zawodowych i dobrego imienia członków SKŻW;

    h) upowszechnianiu wiedzy o roli floty morskiej w rozwoju gospodarczym;

    i) prawidłowemu kształceniu kadr morskich oraz wspieraniu jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;

    j) zachowaniu pełnej tolerancji przekonań politycznych i światopoglądowych.

 

9. SKŻW realizuje swe cele przez:

    a) współpracę i wzajemną pomoc członków SKŻW;

    b) współpracę z właściwymi organizacjami gospodarki morskiej w działaniach na rzecz jej rozwoju;

    c) współpracę w rozwiązywaniu problemów techniczno eksploatacyjnych statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska naturalnego;

    d) opiniowania kierunków i metod szkolenia kadr morskich;

    e) prowadzenia działalności integrującej członków SKŻW poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

    f) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów SKŻW.

 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie - prawa i obowiązki

10. Członkami SKŻW mogą być osoby fizyczne.

 

11. W skład SKŻW wchodzą:

      a) członkowie;

      b) członkowie honorowi.

 

12. Członkiem SKŻW może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

      a) legitymuje się dyplomem kapitana żeglugi wielkiej lub innym równoważnym dyplomem, niezależnie od aktualnie wykonywanej pracy i miejsca zamieszkania;

      b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych;

      c) złoży deklarację członkowską na formularzu zatwierdzonym przez Radę SKŻW, oraz rekomendację dwóch członków SKŻW.

 

13. Członkiem SKŻW staje się kandydat po przyjęciu przez Radę SKŻW w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

 

14. Członkiem honorowym SKŻW może być osoba fizyczna nie spełniająca wymagań członka, która wniosła wybitny wkład w działalność na rzecz SKŻW. i gospodarki morskiej.

 

15. Tytuł członka honorowego nadaje Rada SKŻW, a o podjętych decyzjach powiadamia najbliższe Walne Zgromadzenie.

 

16. Członkowie mają prawo do :

      a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz SKŻW;

      b) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania SKŻW;

      c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności SKŻW;

      d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez SKŻW;

      e) korzystania z rekomendacji, gwarancji, opieki i pomocy w swojej działalności oraz w wypadkach losowych;

      f) noszenia odznaki oraz sygnetu z inicjałami SKŻW;

      g) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom SKŻW.

 

17. Członkowie mają obowiązek:

      a) swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia SKŻW;

      b) dbać o jego dobre imię;

      c) zabiegać o dobrą opinię społeczną i klimat wokół środowiska ludzi morza;

      d) popierać i czynnie realizować cele SKŻW;

      e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu, oraz uchwał władz SKŻW;

      f) regularnie opłacać składki.

 

18. Członkowie honorowi nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach SKŻW,

      poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie.

 

19. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

20. Tytuł „Kapitana seniora” nadaje Rada SKŻW członkowi Stowarzyszenia, który ukończył 75 lat.

 

21. Utrata członkostwa następuje na skutek:

      a) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Rady SKŻW;

      b) wykluczenia przez Radę:

          - za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami SKŻW;

          - za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne lata;

          - z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

      c) śmierci członka.

 

22. Od uchwały Rady SKŻW w sprawie przyjęcia w poczet członków lub wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni

      przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

23. Władzami SKŻW są:

      a) Walne Zgromadzenie Członków;

      b) Rada SKŻW;

      c) Komisja Rewizyjna;

      d) Sąd Koleżeński.

 

24. Kadencja wszystkich władz wybieralnych SKŻW trwa cztery lata.

 

25. Uchwały wszystkich władz SKŻW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

      jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

26. Najwyższą władzą SKŻW jest Walne Zgromadzenie Członków. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

      a) z głosem stanowiącym - członkowie;

      b) z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

 

27. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

28. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na cztery lata przez Radę SKŻW poprzez rozesłanie do wszystkich członków pisemnego zawiadomienia

      wraz z proponowanym porządkiem obrad, w terminie co najmniej 90 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

29. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Radę SKŻW z jej inicjatywy lub na uzasadniony pisemny wniosek

      co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków SKŻW.

 

30. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SKŻW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie,

      natomiast w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Dotyczy to również zmian w statucie.

 

31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą :

      a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju SKŻW;

      b) uchwalanie zmian statutu;

      c) wybór i odwołanie wszystkich władz SKŻW;

      d) udzielanie Radzie SKŻW absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

      e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady SKŻW, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

      f) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SKŻW;

      g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków SKŻW lub jego władze;

      h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady SKŻW;

      i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SKŻW i przeznaczeniu jego majątku;

      j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

 

32. Rada SKŻW jest powołana do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje SKŻW na zewnątrz.

 

33. Rada składa się z 14 członków, w tym Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika i 9 innych członków Rady.

      Przewodniczącego i wiceprzewodniczących wybiera Rada spośród swoich członków.

 

34. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.

 

35. Do kompetencji Rady SKŻW należą :

      a) realizacja celów i kierowanie bieżącą pracą SKŻW;

      b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

      c) uchwalanie ramowego rocznego planu działania SKŻW;

      d) uchwalanie budżetu;

      e) zatwierdzanie wydatków;

      f) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań skarbnika;

      g) sprawowanie zarządu nad majątkiem SKŻW;

      h) przyjmowanie i skreślanie członków SKŻW;

      i) nadawanie honorowego tytułu „Kapitana Seniora” oraz tytułu „Członka honorowego SKŻW”;

      j) powoływanie spośród członków Rady „Kapituły wyróżnień” w 3 osobowym składzie do prowadzenia całości spraw związanych z dokumentowaniem,

         rejestracją i wnioskowaniem o nadanie wyróżnionym tytułów honorowych;

      k) opracowywanie wniosków i propozycji pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków;

      l) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

      m) ustalanie wysokości składek członkowskich;

      n) reprezentowanie SKŻW na zewnątrz.

 

36. Wszystkie czynności prawne związane z wystąpieniem na zewnątrz wymagają podpisu dwóch członków Rady : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego,

      Sekretarza oraz Skarbnika w przypadku, gdy czynności pociągają za sobą zobowiązania finansowe.

 

37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością SKŻW.


38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i dwóch członków.

 

39. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Rady SKŻW.

 

40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

      a) kontrolowanie działalności Rady SKŻW – kontrola wydatków finansowych i sprawozdanie dokumentacji finansowej;

 

      b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków;

 

      c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;  

 

      d) przedstawianie Radzie SKŻW wniosków pokontrolnych co najmniej raz do roku;  

 

      e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe SKŻW zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

41. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznawania spraw o naruszenie przez członków postanowień statutu oraz rozstrzyganie sporów między organami SKŻW  a członkami.  

 

42. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków w tym przewodniczący i dwóch członków.

 

43. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 

      a) rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka SKŻW dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków związanego z naruszeniem przepisów statutu,
         
poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia;  

      b) Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka SKŻW i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc;  

      c) Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków;    

      d) Orzeczenia Sądu zapadają przy udziale co najmniej 3/5 składu Sądu;  

      e) Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków;

      f) Orzeczenie Walnego Zgromadzenia w formie uchwały jest ostateczne.  

 

44. W razie zmniejszenia się składu władz SKŻW w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,

      którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu.

 

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

45. Majątek SKŻW powstaje:   

      a) ze składek członkowskich;  

      b) darowizn, spadków, zapisów oraz  

      c) z ofiarności publicznej.  

 

46. Funduszami i majątkiem SKŻW zarządza Rada SKŻW. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie SKŻW.  

 

47. SKŻW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

48. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku SKŻW podejmuje Rada SKŻW.

 

49a. Dozawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Rady SKŻW:

       Przewodniczącego i Skarbnika, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika lub Sekretarza i Skarbnika.

       W sytuacjach szczególnych (długa nieobecność Skarbnika) za Skarbnika może złożyć podpis Wiceprzewodniczacy.

 

49b. Skarbnik jest upoważniony do samodzielnego podjęcia pieniędzy do wysokości równowartości 400 Euro (słownie: czterysta Euro).

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

50. SKŻW rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej

      połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 

51. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SKŻW Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku SKŻW.

 

52. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
4,817,996 unikalne wizyty